ਕਰੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ !!

ਵਾਇਰਲ

ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ

ਦੇ ਥਣ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਜੁਰਗ ਵਾਂਗ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਸ਼ਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਕ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ

ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਇਨਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ