ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਤੇਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਤਰਾ ਖਾਦੇ ਏ !!

ਵਾਇਰਲ

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਕ ਲੰਗੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖੋਟੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਬੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਨਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭੈੜਾ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਨਣਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਗਿਆ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਬਿੱਲੀ ਪੀ ਗਈ ਸੀ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਠੋਕਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਸੀ

ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਤੀਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਰੀਆਂ-ਖੋਟੀਆਂ ਹੈ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਰੂਨ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡੋ ਲੜਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ

ਤੇ ਫੇਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਜਾਈਏ ਜ਼ੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂਮ ਕਰਵਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ