ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੇਖੋ ਵਿਡਿਓ!!

ਵਾਇਰਲ

ਕੀ ਬਣੁ ਦੁਨਿਆ ਦਾ ! ਵੇਖੋ ਵਿਡਿਓ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਜਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਮਾਮੀ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਹੱਦਾ ਟੱਪਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸੂਮ ਨੋਜਵਾਨ

ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਰੋਧੀ ਕਾਰੇ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੈਲੇ ਬੁੜੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਿੱਲੇ ਇਕੋ ਟੱਕ ਝੋਟੇੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਰਗੀ ਜਮੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਲਾ ਬੁੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੱਡਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਸੀ ਹਾ ਉਮਰ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾ ਤੋ ਉਪਰ ਸੀ

ਜੈਲੇ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਦੀ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਤੱਦ ਤੋ ਜੈਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖਕੇ ਨਵੀ ਤੀਵੀ ਲਿਉਣ ਦੀ ਸੋਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆਖਿਰ

ਜੈਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਦੀ ਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੋਜੇ, ਜੈਲੇ ਕੋਲ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਝੱਟ ਇਕ ਫੋੋਟੋ ਵਿਖਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜੈਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਜੈਲਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ

ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨੇਗੀ, ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਛੱਤ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਮੀਨ ਚੰਗੀ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੈਲਾ ਝੱਟ ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾ ਬਾਅਦ ਜੈਲੇ ਦਾ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ

ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇਗੀ , ਗੋਰਾ ਚਿੱਟ ਰੰਗ, ਤਿੱਖੇ ਨੈਨ ਨਖਸ਼ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿਗਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ  ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੈਲੇ ਬੁੜੇ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ , ਹੁਣ ਜੈਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੈਲਾ ਜਦੋ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਲਈ

ਜਾਦਾ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੇਖਦੀ , ਜੈਲੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿੰਪੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ ਬਾਰਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਇਆ , ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਗਿੰਪੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਗਿੰਪੀ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਗਿੰਪੀ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੋਕੀਨ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪੱਖੋ ਵੀ ਜੋਤੀ ਵਾਗ ਸੋਹਣ ਸਨੁੱਖਾ ਸੀ

ਜੋਤੀ ਹਰ ਸਮੇ ਇਸੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗਿੰਪੀ ਨੂੰ  ਕਦੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਪਾਵੇ ਕਿ ਗਿੰਪੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਜੈਲ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਸਿਰਫ ਜੋਤੀ ਤੇ ਗਿੰਪੀ ਸੀ,ਉਸ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿੰਪੀ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਜੋਤੀ ਉਸ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਚਲੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਉਚੀ ਅਵਾਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿੰਪੀ ਉਸ ਦਾ ਤੋਲਿਆ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿੰਪੀ ਤੋਲਿਆ ਲੈਕੇ ਬਾਥਰੂਪ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਓਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਗਿੰਪੀ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਹੇਠਾ ਦਿੱਤੀ ਵਿਡਿਓ