ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੈਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ

ਵਾਇਰਲ

ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੈਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਦੁੱਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਮਰਦ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਏਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ

ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਰਦ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੋੜ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਤੇਰਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇ