ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ! ਵੇਖਕੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਭੱਜਣ

ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ

ਇਹ ਖਬਰ ਵੇਖਕੇ ਤੁਸੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ , ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿ੍ਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਊਥੇ ਇਕ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਤਰੁੰਤ ਉਸ ਜਗਾਹ ਦਾ ਐਡਰਸ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਜਗਾਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿਓ ਹੀ

ਉਜ ਉਸ ਜਗਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੁੰਦੇ  ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਥੇ ਅਜੀਬ ਦਿ੍ਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੁੰਤ ਮੋਕੇ ਦੀ ਵਿਡਿਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਉਤੋ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤੇ

ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਡਿਓ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਸੀ ਸਾਰੀ ਵਿਡਿਓ ਹੇਠਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸਾਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ