ਮੋਟਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਫੜਲੀ ਠਰਕੀ ਬਾਬੇ ਨੇ !

ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਮੋਟਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਫੜਲੀ ਠਰਕੀ ਬਾਬੇ ਨੇ

ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾ ਦੀ ਲਾਲੀ ਬਾਰੇ ਲਾਲੀ ਅੱਲੜ ਮੁਟਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਵਾ ਨਾਲ ਪਲ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲੀ ਹਰ ਸਮੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਜਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ , ਮੋਟਰ ਜੋ ਕਿ

ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਕਪੜੇ ਧੋਣਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਤੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀੌ ਦੇ ਚਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਦੋ ਲਾਲੀ ਦੀ ਤੰਗ ਕੁੜਤੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਇਆ ਦੇ ਮੰਨ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ

ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਨਹੀ ਸੀ ਟੱਪਦੀ , ਇਕ ਦਿਨ ਲਾਲੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਰੋਜ ਵਾਗ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਆਡ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋ ਆਇਆ ਅੱਲੜ ਉਮਰ ਦਾ ਨੋਜਵਾਨ ਸਿੰਮੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੀ ਚਲੇ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਿੰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਲਾਲੀ ਇਕਦਮ ਚਲੇ ਵਿੱਚੋ ਉਠਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਲੀ ਕੁੜਤੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸਿੰਮੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ

ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ , ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਲਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਦੀ ਹੈ ਸਿੰਮੀ ਥੋੜਾ ਨਜਦੀਕ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਹੇ ਇਕ ਦੁਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਮੀ ਹੋਲੀ ਜਿਹੇ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਆਵਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਹੇਠਾ ਦਿੱਤੀ ਵਿਡਿਓ